Privacyverklaring en cookieverklaring

Privacy

  • Printen

Privacyverklaring


1.     Algemee
n
Als Anne Frank Stichting (hierna: “Anne Frank Stichting” of “wij”) vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij zullen wij persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) slechts verwerken in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In deze privacyverklaring leggen wij in het kort uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Voor een meer uitgebreide uitwerking over welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden, verwijzen wij naar ons gegevensbeschermingsbeleid.

2.     Persoonsgegevens die wij verwerken
De Anne Frank Stichting kan verschillende types van persoonsgegevens verwerken, waaronder directe identificatiegegevens als naam, contactgegevens als e-mailadres en persoonlijke eigenschappen als leeftijdscategorie. Wij zullen slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om de dienstverlening mogelijk te maken.

Verder maken wij gebruik van cookies op onze website(s) om gebruikservaring te optimaliseren. Voor meer gedetailleerde informatie over welke cookies wij op onze website(s) plaatsen, verwijzen we naar onze cookieverklaring.

3.     Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken
De Anne Frank Stichting verzamelt, gebruikt en beheert de persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden of zoals verzameld door de Anne Frank Stichting voor alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de relevante diensten van de Anne Frank Stichting te kunnen aanbieden en om de goede (technische) werking van de website(s) te kunnen verzekeren. Deze doeleinden omvatten onder andere de (online) ticketverkoop, mailingen, het verlenen van diensten en leveren van goederen via de webshop en het verlenen van toegang tot de website(s).

Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verder zullen worden verwerkt. Het bewaren van bepaalde persoonsgegevens kan onderhevig zijn aan een wettelijke bewaartermijn vanuit andere wet- en regelgeving, waaraan de Anne Frank Stichting gehouden is.

4.     Openbaarmaking aan derden
Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of op enige andere manier bekendmaken aan derden zonder voorafgaande expliciete toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinde(n) zoals uiteengezet in ons gegevensbeschermingsbeleid, of tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.     Overdracht naar landen buiten de EU
De Anne Frank Stichting kan persoonsgegevens bewaren in en/of overdragen aan landen buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Indien dit het geval is, garanderen wij dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen, en garanderen wij dat de betrokken partij een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens heeft. De standaard contractuele clausules zoals opgesteld door de Europese Commissie zullen daar waar nodig worden gebruikt en passende gegevensoverdrachtovereenkomsten zullen worden afgesloten.

6.   Rechten als betrokkene
Wij zullen persoonsgegevens alleen op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken, wat inhoudt dat de persoonsgegevens die wij hebben verkregen alleen verwerkt zullen worden voor de hierboven genoemde en in ons uitgebreide gegevensbeschermingsbeleid uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinde(n). Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verwerkte persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De betrokkene heeft rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die met ons gedeeld zijn:
- Recht op informatie;
- Recht van inzage;
- Recht op rectificatie;
- Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’);
- Recht op beperking van de verwerking;
- Recht van bezwaar;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
- Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering.

Voor meer gedetailleerde informatie over de hierboven genoemde rechten, verwijzen we naar ons uitgebreide gegevensbeschermingsbeleid. Indien betrokkene één van de bovengenoemde rechten wil uitoefenen, of vragen heeft over zijn/haar privacy, kan betrokkene ons benaderen door een ondertekende schriftelijke vraag te sturen per post naar Anne Frank Stichting, Postbus 730, 1000 AS Amsterdam, of via mail naar privacy@annefrank.nl, of via het contactformulier. 

Verwerkingsverantwoordelijke:
Anne Frank Stichting
Postbus 730
1000 AS  Amsterdam 

Datum laatste revisie:
25 mei 2018


Cookieverklaring

Algemeen

Onze Website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over je online privacy. Via deze cookieverklaring willen we je graag zo volledig mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke Doeleinden.

In de privacyverklaring van de Anne Frank Stichting staat meer informatie over hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst worden op het moment dat je de Website bezoekt. Het doel van cookies is bepaalde relevante informatie over jou te onthouden. Wanneer je gebruikmaakt van de websites onder direct beheer van de Anne Frank Stichting, zoals onder meer, maar niet beperkt tot, het domein annefrank.org (hierna:'Website'), worden o.a. jouw voorkeuren via cookies bewaard. Een voorbeeld van een voorkeur is de taalkeuze op de Website.

Cookies worden geplaatst zodra je de Website bezoekt, tenzij je jouw persoonlijke browserinstellingen hebt aangepast, zodat deze automatisch cookies weigert.

De Anne Frank Stichting gebruikt zogenaamde functionele cookies die het gebruik van de Website voor jou als bezoeker verbeteren en cookies die gebruikt worden om bezoekersstatistieken te verzamelen, zodat wij de Website in de toekomst verder kunnen verbeteren.

Soorten cookies

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

- Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Website.

- Functionele cookies

Dit zijn cookies die de goede werking van de Website verzekeren. Voorbeelden waarvoor deze cookies kunnen worden gebruikt zijn:

  • Onthouden van jouw logingegevens;
  • Verzekeren van de veiligheid van jouw logingegevens;
  • Verzekeren van de uniformiteit van de lay-out van de Website.

- Prestatie- en analytische cookies

Op basis van deze cookies wordt er informatie verzameld over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken. We verzamelen deze informatie om de inhoud van de Website te verbeteren, de inhoud aan te passen aan de wensen van de bezoekers en het gebruik van de Website te bevorderen. Een voorbeeld van dit type cookie is Google Analytics. Verzamelde

- Sociale media cookies

De Website kan zogenaamde ingebedde elementen van andere partijen, zoals onder meer, maar niet beperkt tot YouTube, Twitter en Facebook implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren op de Website via plug-ins.

- Andere cookies

Andere cookies behoren niet tot één van de hierboven vernoemde categorieën. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die worden gebruikt om een webanalyse uit te voeren ter optimalisatie van de Website.

Cookies deactiveren

Je kan het gebruik van cookies nagaan in jouw browserinstellingen. Je kan je browser zo configureren dat het gebruik van cookies en/of gelijkaardige technologieën wordt gedeactiveerd, gereset of geblokkeerd. Wees je ervan bewust dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien niet naar behoren werken, of dat het niet mogelijk zal zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken. De Anne Frank Stichting doet alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat de Website soepel werkt. Bepaalde elementen van de Website vereisen echter het gebruik van cookies.

Via de volgende hyperlinks is  meer informatie te vinden over hoe je per browser cookies kan deactiveren:


Contact

Mocht je vragen hebben over de cookies die wij gebruiken, kun je contact met ons opnemen via privacy@annefrank.nl.

Deze cookieverklaring zullen wij aanpassen op het moment dat aanpassingen plaatsvinden aan de Website, of de wetgeving rond het gebruik van cookies wijzigt.


Over deze site Copyrights

Alle rechten met betrekking tot de inhoud en samenstelling van deze website zijn voorbehouden aan de Anne Frank Stichting.

Meer